Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
18-09-2017

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Email

Ghi chú

1

Đặng Thị Trường Giang

Thạc sỹ (NCS)

dangthitruonggiang@iuh.edu.vn

Phó trưởng khoa phụ trách

2

Nguyễn Hoàng Hưng

Tiến sĩ

nguyenhoanghung@iuh.edu.vn

Phó trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tiến sĩ

nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn TCDN

4

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Tiến sĩ

nguyenthituyetnga@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn TCNH

5

Võ Văn Hợp

Tiến sĩ

vovanhop@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Cơ sở ngành

6

Cái Phúc Thiên Khoa

Thạc sỹ (NCS)

 

 

7

Bùi Ngọc Toản

Thạc sỹ (NCS)

buingoctoan@iuh.edu.vn

 

8

Đào Thu Thủy

Thạc sỹ

daothuthuy@iuh.edu.vn

 

9

Đỗ Hà Vinh

Đại Học (CH)

dohavinh@iuh.edu.vn

 

10

Đoàn Thị Thu Trang

Thạc sỹ

doanthithutrang@iuh.edu.vn

 

11

Đoàn Văn Đính

Tiến sĩ

doanvandinh@iuh.edu.vn

 

12

Hồ Thanh Trí

Thạc sỹ (NCS)

hothanhtri@iuh.edu.vn

 

13

Lại Cao Mai Phương

Thạc sỹ (NCS)

laicaomaiphuong@iuh.edu.vn

 

14

Lê Nguyễn Trà Giang

Thạc sỹ

lenguyentragiang@iuh.edu.vn

 

15

Lê Thị Khánh Phương

Đại Học (CH)

lethikhanhphuong@iuh.edu.vn

 

16

Lê Thị Minh

Thạc sỹ

lethiminh@iuh.edu.vn

 

17

Lê Thúy Ngân

Thạc sỹ

lethuyngan@iuh.edu.vn

 

18

Nguyễn Hoàng Hưng

Tiến sỹ

hoanghung@iuh.edu.vn

 

19

Nguyễn Hữu Tuyên

Thạc sỹ (NCS)

nguyenhuutuyen@iuh.edu.vn

 

20

Nguyễn Kim Chi

Thạc sỹ

nguyenkimchi@iuh.edu.vn

 

21

Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Thạc sỹ

nguyenlehongvy@iuh.edu.vn

 

22

Nguyễn Quý Hiệp

Thạc sỹ

nguyenquyhiep@iuh.edu.vn

 

23

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thạc sỹ

nguyenthicamnhung@iuh.edu.vn

Giáo vụ khoa

24

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thạc sỹ (NCS)

nguyenthihonganh@iuh.edu.vn

 

25

Nguyễn Thị Kiều Nga

Thạc sỹ (NCS)

nguyenthikieunga@iuh.edu.vn

 

26

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sỹ (NCS)

nguyenthikimlien@iuh.edu.vn

 

27

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thạc sỹ

nguyenthiminhngoc@iuh.edu.vn

 

28

Nguyễn Thị Minh Thảo

Thạc sỹ

minhthaonguyen@iuh.edu.vn

 

29

Nguyễn Trung Trực

Tiến sĩ

nguyentrungtruc@iuh.edu.vn

 

30

Nguyễn Thị Thương

Thạc sỹ

nguyenthithuong@iuh.edu.vn

 

31

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sỹ (NCS)

nguyenthithuy@iuh.edu.vn

 

32

Nguyễn Vỹ Bảo Yến

Thạc sỹ

nguyenvybaoyen@iuh.edu.vn

 

33

Nông Ngọc Dụ

Thạc sỹ

nongngocdu@iuh.edu.vn

 

34

Phan Thị Như Hồng

Đại học

phanthinhuhong@iuh.edu.vn

Giáo vụ khoa

35

Phạm Khánh Dương

Thạc sỹ

phamkhanhduong@iuh.edu.vn

 

36

Phạm Ngọc Vân

Tiến sỹ

phamngocvan@iuh.edu.vn

 

37

Phạm Thị Bích Thảo

Thạc sỹ (NCS)

phamthibichthao@iuh.edu.vn

 

38

Phạm Thị Ngọc Thúy

Thạc sỹ

phamthingocthuy@iuh.edu.vn

 

39

Phạm Thị Phương Loan

Thạc sỹ (NCS)

phamthiphuongloan@iuh.edu.vn

 

40

Phan Minh Xuân

Thạc sỹ

phanminhxuan@iuh.edu.vn

 

41

Phùng Thị Cẩm Tú

Thạc sỹ (NCS)

phungthicamtu@iuh.edu.vn

 

42

Tạ Thị Kim Thoa

Thạc sỹ

tathikimthoa@iuh.edu.vn

 

43

Thái Duy Tùng

Thạc sỹ

thaiduytung@iuh.edu.vn

 

44

Trần Huỳnh Kim Thoa

Thạc sỹ

tranhuynhkimthoa@iuh.edu.vn

 

45

Trần Triệu Anh Khoa

Thạc sỹ (NCS)

trantrieuanhkhoa@iuh.edu.vn

 

46

Trịnh Tuấn Anh

Thạc sỹ

trinhtuananh@iuh.edu.vn

 

47

Từ Thị Hoàng Lan

Thạc sỹ (NCS)

tuthihoanglan@iuh.edu.vn

 

48

Võ Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

vothithuhang@iuh.edu.vn

 

49

Vũ Cẩm Nhung

Thạc sỹ (NCS)

vucamnhung@iuh.edu.vn

 

50

Vũ Trọng Hiền, 

Thạc sỹ (NCS)

vutronghien@iuh.edu.vn

 

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết