Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
18-09-2017

STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó giáo sư, tiến sĩ nguyenthimylinh@iuh.edu.vn Q.Trưởng khoa
2 Đặng Thị Trường Giang Thạc sỹ (NCS) dangthitruonggiang@iuh.edu.vn Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Trung Trực Tiến sĩ nguyentrungtruc@iuh.edu.vn Trưởng bộ môn
4 Nguyễn Thị Tuyết Nga Tiến sĩ nguyenthituyetnga@iuh.edu.vn Trưởng bộ môn
5 Võ Văn Hợp Tiến sĩ vovanhop@iuh.edu.vn Trưởng bộ môn
6 Cái Phúc Thiên Khoa Thạc sỹ (NCS)    
7 Bùi Ngọc Toản Thạc sỹ (NCS) buingoctoan@iuh.edu.vn  
8 Đào Thu Thủy Thạc sỹ daothuthuy@iuh.edu.vn  
9 Đỗ Hà Vinh Đại Học (CH) dohavinh@iuh.edu.vn  
10 Đoàn Thị Thu Trang Thạc sỹ doanthithutrang@iuh.edu.vn  
11 Đoàn Văn Đính Tiến sĩ doanvandinh@iuh.edu.vn  
12 Hồ Thanh Trí Thạc sỹ (NCS) hothanhtri@iuh.edu.vn  
13 Lại Cao Mai Phương Thạc sỹ (NCS) laicaomaiphuong@iuh.edu.vn  
14 Lê Nguyễn Trà Giang Thạc sỹ lenguyentragiang@iuh.edu.vn  
15 Lê Thị Khánh Phương Đại Học (CH) lethikhanhphuong@iuh.edu.vn  
16 Lê Thị Minh Thạc sỹ lethiminh@iuh.edu.vn  
17 Lê Thúy Ngân Thạc sỹ lethuyngan@iuh.edu.vn  
18 Nguyễn Hoàng Hưng Tiến sĩ hoanghung@iuh.edu.vn  
19 Nguyễn Hữu Tuyên Thạc sỹ (NCS) nguyenhuutuyen@iuh.edu.vn  
20 Nguyễn Kim Chi Thạc sỹ nguyenkimchi@iuh.edu.vn  
21 Nguyễn Lê Hồng Vỹ Thạc sỹ nguyenlehongvy@iuh.edu.vn  
22 Nguyễn Quý Hiệp Thạc sỹ nguyenquyhiep@iuh.edu.vn  
23 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thạc sỹ nguyenthicamnhung@iuh.edu.vn Giáo vụ khoa
24 Nguyễn Thị Hồng Ánh Thạc sỹ (NCS) nguyenthihonganh@iuh.edu.vn  
25 Nguyễn Thị Kiều Nga Thạc sỹ (NCS) nguyenthikieunga@iuh.edu.vn  
26 Nguyễn Thị Kim Liên Thạc sỹ (NCS) nguyenthikimlien@iuh.edu.vn  
27 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thạc sỹ nguyenthiminhngoc@iuh.edu.vn  
28 Nguyễn Thị Minh Thảo Thạc sỹ minhthaonguyen@iuh.edu.vn  
29 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Thạc sỹ (NCS) nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn  
30 Nguyễn Thị Thương Thạc sỹ nguyenthithuong@iuh.edu.vn  
31 Nguyễn Thị Thủy Thạc sỹ (NCS) nguyenthithuy@iuh.edu.vn  
32 Nguyễn Vỹ Bảo Yến Thạc sỹ nguyenvybaoyen@iuh.edu.vn  
33 Nông Ngọc Dụ Thạc sỹ nongngocdu@iuh.edu.vn  
34 Phan Thị Như Hồng Đại học phanthinhuhong@iuh.edu.vn Giáo vụ khoa
35 Phạm Khánh Dương Thạc sỹ phamkhanhduong@iuh.edu.vn  
36 Phạm Ngọc Vân Tiến sĩ phamngocvan@iuh.edu.vn  
37 Phạm Thị Bích Thảo Thạc sỹ (NCS) phamthibichthao@iuh.edu.vn  
38 Phạm Thị Ngọc Thúy Thạc sỹ phamthingocthuy@iuh.edu.vn  
39 Phạm Thị Phương Loan Thạc sỹ (NCS) phamthiphuongloan@iuh.edu.vn  
40 Phan Minh Xuân Thạc sỹ phanminhxuan@iuh.edu.vn  
41 Phùng Thị Cẩm Tú Thạc sỹ (NCS) phungthicamtu@iuh.edu.vn  
42 Tạ Thị Kim Thoa Thạc sỹ tathikimthoa@iuh.edu.vn  
43 Thái Duy Tùng Thạc sỹ thaiduytung@iuh.edu.vn  
44 Trần Huỳnh Kim Thoa Thạc sỹ tranhuynhkimthoa@iuh.edu.vn  
45 Trần Triệu Anh Khoa Thạc sỹ (NCS) trantrieuanhkhoa@iuh.edu.vn  
46 Trịnh Tuấn Anh Thạc sỹ trinhtuananh@iuh.edu.vn  
47 Từ Thị Hoàng Lan Thạc sỹ (NCS) tuthihoanglan@iuh.edu.vn  
48 Võ Thị Thu Hằng Thạc sỹ vothithuhang@iuh.edu.vn  
49 Vũ Cẩm Nhung Thạc sỹ (NCS) vucamnhung@iuh.edu.vn  
Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết