Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Sau đại học
chudenamhoc_new
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
16-10-2017

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ, NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(Từ khóa tuyển sinh K6 – năm 2016)

 

  • NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Căn cứ theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 để xây dựng chương trình đào tạo.

Chương trình Thạc sĩ Ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến của nước ngoài là Đại học Monash - Úc, trong nước là Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Tài chính – Marketing,… Trong đó phần kiến thức ở trình độ đại học chiếm tỷ lệ không quá 5% thời lượng quy định cho mỗi môn học.

  • CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng khối lượng các môn học:                                   60 tín chỉ                     100 %

- Kiến thức chung:                                                           9 tín chỉ                       15 %

- Kiến thức cơ sở và ngành bắt buộc:                              21 tín chỉ                     35 %

- Kiến thức cơ sở và ngành tự chọn:                               18 tín chỉ                     30 %

- Luận văn Thạc sĩ:                                                          12 tín chỉ                     20 %

  • KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

 

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết