Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Tài chính
chudenamhoc_new
Bộ môn Tài chính
26-06-2020
  • Chủ nhiệm bộ môn: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Mỹ phượng

  • Danh sách giảng viên bộ môn:
STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Tiến sĩ nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn Trưởng khoa/ Chủ nhiệm bộ môn
2 Bùi Ngọc Toản Thạc sỹ (NCS) buingoctoan@iuh.edu.vn  
3 Đặng Thị Trường Giang Thạc sỹ (NCS) dangthitruonggiang@iuh.edu.vn Phó trưởng Khoa
4 Đỗ Hà Vinh Đại Học (CH) dohavinh@iuh.edu.vn  
5 Đoàn Thị Thu Trang Thạc sỹ doanthithutrang@iuh.edu.vn  
6 Lại Cao Mai Phương Tiến sĩ laicaomaiphuong@iuh.edu.vn  
7 Lê Nguyễn Trà Giang Thạc sỹ lenguyentragiang@iuh.edu.vn  
8 Lê Thị Minh Thạc sỹ lethiminh@iuh.edu.vn  
9 Nguyễn Hoàng Hưng Tiến sĩ hoanghung@iuh.edu.vn  
10 Nguyễn Hữu Tuyên Thạc sỹ (NCS) nguyenhuutuyen@iuh.edu.vn  
11 Nguyễn Quý Hiệp Thạc sỹ nguyenquyhiep@iuh.edu.vn  
12 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thạc sỹ nguyenthiminhngoc@iuh.edu.vn  
13 Nông Ngọc Dụ Thạc sỹ nongngocdu@iuh.edu.vn  
14 Phạm Khánh Dương Thạc sỹ phamkhanhduong@iuh.edu.vn  
15 Phạm Thị Bích Thảo Thạc sỹ (NCS) phamthibichthao@iuh.edu.vn  
16 Phạm Thị Phương Loan Thạc sỹ (NCS) phamthiphuongloan@iuh.edu.vn  
17 Phùng Thị Cẩm Tú Thạc sỹ (NCS) phungthicamtu@iuh.edu.vn  
18 Thái Duy Tùng Thạc sỹ thaiduytung@iuh.edu.vn  
19 Trần Huỳnh Kim Thoa Thạc sỹ tranhuynhkimthoa@iuh.edu.vn  

Bộ môn Tài chính quản lý các môn:

- Tài chính doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp nâng cao

- Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

- Tài chính quốc tế

- Tài chính công ty đa quốc gia

- Tài chính hành vi

- Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Quản trị rủi ro tài chính

- Mô hình tài chính

- Đầu tư tài chính

- Ứng dụng toán kinh tế trong Tài chính Ngân hàng

- Quản trị tài chính

- Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

- Phân tích và đầu tư chứng khoán

- Thị trường chứng khoán

- Định giá doanh nghiệp

- Quản lý danh mục đầu tư

- Sản phẩm phái sinh

- Thực tập doanh nghiệp 2

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác