Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Tài chính Ngân hàng
chudenamhoc_new
Tổ Tài chính Ngân hàng
16-10-2017
  • Tổ trưởng bộ môn: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Tuyết Nga

  • Danh sách giảng viên tổ:
STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tuyết Nga Tiến sĩ nguyenthituyetnga@iuh.edu.vn Tổ trưởng
2 Lê Thị Khánh Phương Đại Học (CH) lethikhanhphuong@iuh.edu.vn  
3 Nguyễn Kim Chi Thạc sỹ nguyenkimchi@iuh.edu.vn  
4 Nguyễn Thị Hồng Ánh Thạc sỹ (NCS) nguyenthihonganh@iuh.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Kiều Nga Thạc sỹ (NCS) nguyenthikieunga@iuh.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Thương Thạc sỹ nguyenthithuong@iuh.edu.vn  
7 Phan Minh Xuân Thạc sỹ phanminhxuan@iuh.edu.vn  
8 Trần Triệu Anh Khoa Thạc sỹ (NCS) trantrieuanhkhoa@iuh.edu.vn  
9 Võ Thị Thu Hằng Thạc sỹ vothithuhang@iuh.edu.vn  
10 Vũ Cẩm Nhung Thạc sỹ (NCS) vucamnhung@iuh.edu.vn  

 

  • Tổ tài chính - Ngân hàng quản lý các môn:

- Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

- Thanh toán quốc tế

- Kinh doanh ngoại hối

- Hệ thống thông tin Tài chính Ngân hàng

- Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương

- Thẩm định tín dụng

- Quản trị Ngân hàng thương mại

- Mô phỏng ngân hàng thương mại

- Thực tập doanh nghiệp 2

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết