Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng